Alla dessa frågor / All these questions

 • Vilka kostnader tillkommer utöver bostadspriset när vi köper?
 • Vad kommer det kosta för oss att resa ner till vår lägenhet baserat på att vi åker så fort barnen har lov?
 • Ska vi hyra ut vår lägenhet?
 • Vilka kostnader tillkommer när vi väl äger vår lägenhet?
 • Vem ska vi kontakta om något händer med vår lägenhet?
 • Är det bättre att vi hyr ställe när vi är utomlands så slipper vi ansvaret för en egen lägenhet som inte är ett permanentboende?
 • Hur ska vi deklarera?
 • Hur ska vi sköta alla betalningar?
 • Måste vi ha en spansk bank?
 • Hur ser framtiden ut för vår investering?
 • Hur anlitar vi hjälp när vi ska renovera – vem anlitar vi?
 • Hur fungerar det att få hemtransport på möbler från IKEA?
 • Hur ska det fungera med språket när vi behöver kommunicera med människor på ett annat sätt än som vanlig turist?
 • Hur fungerar skatter i Spanien?

Känns det igen? Du som funderar och funderar. Alla dessa frågor och en miljon till har vi ställt oss och ställer oss fortfarande. Det är både stora frågor och mindre frågor. Vi har inte svaren på alla dessa frågor men en del har vi svar på då vi kommit en bit på vägen. Jag kommer inte just nu besvara varje fråga utan vill mer sammanställa vad det var som gjorde att det tog tid för oss att komma fram till det slutgiltiga beslutet att skaffa vårt andra hem. Och visa också att de frågor du kämpar med är helt naturliga för detta beslut. Låt det ta tid men låt min blogg stötta dig i din process.

 • What costs are added in addition to the housing price when we buy?
 • What will it cost us to travel down to our apartment based on the fact that we leave as soon as the children are on school vacation?
 • Should we rent our apartment?
 • What costs will occur when we own our apartment?
 • Is it better that we rent a place when we are abroad, so we do not have the responsibility for a separate apartment that is not a permanent residence?
 • Who should we contact if something happens to our apartment?
 • How should we declare?
 • How should we handle all payments?
 • Do we need a Spanish bank?
 • What does the future look like for our investment?
 • How do we hire help when we are going to renovate – who do we hire?
 • How does it work to get home transportation on IKEA furniture?
 • How does it work with the language when we need to communicate with people in a different way than as a usual tourist?
 • How do taxes work in Spain?

Do you recognize this? You think and you think. All these questions and a million more we have asked ourselves and are still asking ourselves. It’s both big questions and minor issues. We do not have the answers to all of these questions but some of them we have since we have got a bit into the process. I will not answer every question just for now but want to show what caused that it took time for us to come to the final decision to get our second home. And also show that the issues you are struggling with are completely natural for this decision. Let it take time but let my blog support you in your process.”

Våga ta steget / Dare to take the step

Det är ett stort steg att köpa ett andra hem, speciellt i ett annat land. Vi tänkte och tänkte och ena minuten var det ”Nu kör vi” och nästa minut var det ”Nej, ska vi verkligen köpa?”. Är ganska övertygad om att vi inte är de enda som varit i denna situation. Men kanske inte så konstigt för det går inte att komma från att det är ett stort steg.

Många dagar gick åt att tänka och tänka.

Till slut var vi tvungna att komma fram till ett beslut även om det fanns en miljon frågor kvar att ställa. Fördelarna vägde högre än nackdelarna så vi insåg att vi kan inte veta allt i förväg. Vi har inte svaret hur det kommer bli. Däremot kan vi tillåta oss att lita på att andra som vi tagit hjälp av kommer att guida oss rätt. Vi kan lita på att vi är så insatta som möjligt. Ibland måste man ta steget och våga förlita sig på andras hjälp och kunskap för i det här fallet vet de mycket bättre än vi hur allt fungerar i sitt land.

Vi kommer att stöta på nya frågor hela tiden och vi kommer att göra saker fel men vi tror på att våga ta steget och sen tar man tag i frågor när de kommer. Utan den inställningen hade det inte blivit ett andra hem för oss i Marbella.

”It’s a big step to buy a second home, especially in another country. We thought and thought and one minute it was ”Let’s go for it” and the next minute it was ”No, are we really going to buy?”. Is quite convinced that we are not the only ones in this situation. But maybe not that strange because it really is a huge step.

Many days went on thinking and thinking.

In the end, we had to reach a decision even if there were a million questions left to ask. The benefits weighed higher than the disadvantages so we realized we can not know everything in advance. We have not got the answer how it is going to be. However, we can allow ourselves to trust that others whom we arranged to help us will guide us properly. We can trust that we are as informed as possible. Sometimes one has to take the step and dare to rely on others’ help and knowledge because in this case they know much better than we do on how everything works in their country.

We will encounter new issues all the time and we will do things wrong, but we believe in daring to take the step and then you manage questions when they come. Without that attitude, it would not have become a second home for us in Marbella.”

Inledning / Introduction

Sommaren 2018 tog vi beslutet – jag, min make och våra tre döttrar – vi meddelar mäklaren att vi köper lägenheten vi varit och kollat på under vår tre veckor långa semester i Nueva Andalucia Marbella!

Läskigt? JA!
Okänd mark för oss att köpa något i ett annat land? JA!
Många utestående frågor? JA!
Spännande? JA! 

Vad vi är säkra på är att det känns helt rätt!

Frågor kommer uppkomma, platser kommer besökas och människor kommer vi träffa så välkommen att följa med till vårt andra hem i underbart vackra Marbella.

”During the summer of 2018 we took the decision – me, my husband and our three daughters – we inform the real estate broker that we buy the apartment we looked at during our three week long vacation in Nueva Andalucia Marbella.

Scary? YES!
Unknown ground for us to buy in another country? YES!
Many outstanding questions? YES!
Exciting? YES!

What we are sure of is that it feels completely right!

Questions will arise, places will be visited and people we will meet so welcome to follow us to our second home in wonderfully beautiful Marbella.”