Besök / Visit

Har du precis börjat fundera och vara lite nyfiken på det här med att äga ett ställe utomlands? Kanske sker lite oftare nu när mörkret och regnet blir allt vanligare i vårt land då hösten nu kommit. En bra början kan då vara att besöka mässan, Köpa Hus Utomlands. Vi besökte den i februari 2018 på Älvsjömässan i Stockholm. För övrigt en passande månad att lägga mässan i för i februari är i alla fall jag rätt trött på klimatet i Sverige.

Mässan består av svenska mäklare som finns i flertalet olika länder och du kan lyssna på olika föreläsningar.

När vi besökte mässan visste vi i vilket område i Spanien vi ville koncentrera oss på. En del besökare kanske inte bestämt det än men genom att gå på mässan kanske du hittar ett område som passar dina preferenser om du inte redan har gjort det.

Det var intressant för oss att lyssna på föreläsning om hur det fungerar att köpa i Spanien. Vilka kostnader som tillkommer och vad jag som köpare juridiskt sett bör tänka på så en sådan föreläsning rekommenderar jag dig som besökare att gå på.

Jag tycker att det här är en bra mässa att besöka oavsett var i tankeprocessen du är. Mässan är dessutom gratis så har du möjlighet att besöka den så ta dig den värdefulla tiden.

“Have you just begun to think and be curious about this with owning a place abroad? Perhaps a little more often happens when the darkness and rain are becoming more common in our country when the fall is now coming. A good start may then be to visit the fair, Köpa Hus Utomlands. We visited it in February 2018 at Älvsjömässan in Stockholm. By the way, a suitable month to go to the fair in February, at least I’m quite tired of the climate in Sweden.

The fair consists of Swedish brokers that exist in several different countries and you can listen to different lectures.

When we visited the fair we knew in what area of Spain we wanted to concentrate. Some visitors may not have decided yet but by attending the fair, you may find an area that suits your preferences if you not already have.

It was interesting for us to listen to lectures on how it works to buy in Spain. What costs and what I, as a buyer, should legally think of, is such a lecture that I recommend to you as a visitor to attend.

I think this is a good trade fair to visit no matter where in the thought process you are. The fair is also free so if you have the opportunity to visit it is valuable time to spend.”