Tips

Advokat / Attorney

Det är skillnad mellan att köpa ett boende i Spanien och ett boende i Sverige. Att anlita en advokat som finns på plats i Spanien var för oss ett absolut måste då vi kände att det är omöjligt att veta vad vi måste veta kring lägenheten innan vi köper den. Advokaten kontrollerar att all dokumentation är i ordning och kontrollerar köpekontraktet. Med advokaten diskuterar jag som köpare eventuella klausuler jag vill ta med i köpekontraktet. Advokatbyrån ordnar NIE-nummer och ser till att bankkonto och autogirodragningar finns på plats och fungerar. Ett NIE-nummer är ett identifikationsnummer och det numret måste jag ha för att överhuvudtaget få lov att göra affärer i Spanien.

Att anlita en advokat i Spanien innebär att jag ger advokaten fullmakt att utföra alla uppgifter som uppkommer med köpet. För att advokaten ska få denna fullmakt måste jag gå till en notarius publicus i Sverige för att denna ska bestyrka vår identitet när vi skriver under fullmakten. Denna kostnad tillkommer men är nödvändig för att advokatbyrån i Spanien ska få lov att agera i mitt namn.

Nu vet inte jag vilken advokatbyrå du kommer bli tipsad om men jag kan annars starkt rekommendera den advokatfirma som vi anlitade, Sanchez Solicitors som ligger i Mijas. Här har vi fått all hjälp vi önskat få. Sandra, som varit vår kontaktperson, har på svenska svarat på alla möjliga frågor vi haft. Att kunna kommunicera på svenska genom hela processen har känts tryggt och bra. Säkert annars en punkt många, kanske även du, tar i beaktande när du tvekar inför att köpa – att tänka på att genomföra ett köp utomlands med ett främmande språk och med tanke på all dokumentation som medföljer. Men låt inte denna punkt vara ett hinder för dig. Det har fungerat över förväntan för vår del genom att vi anlitade denna advokatfirma. Återigen, att på distans kunna lita på andra, skapa en god relation och ge dem förtroendet att utföra det de är bra på insåg vi var nödvändigt för att kunna uppfylla vår dröm.

Kolla in deras hemsida här: http://www.sanchezsolicitors.com/

“There is a difference between buying an accommodation in Spain and an accommodation in Sweden. To hire a lawyer situated in Spain was necessary for us though we felt it was impossible for us to have all the knowledge about the apartment before we buy it. The attorney firm checks that all documentation is in order and they check the purchase contract. As a buyer I discuss with the attorney any clauses I want to include in the purchase contract. The law firm arranges NIE-number and ensures that the bank account and the auto-credit payments are arranged. A NIE-number is an identification number and I need that number to be able to do any sort of business in Spain.

Hiring a lawyer in Spain means that I give the lawyer the authority to perform all tasks that arises with the purchase. In order for the lawyer to have this power of attorney, I have to visit a notary public in Sweden for them to confirm our identity when we sign the authorization. This expense is necessary but is also necessary for the law firm in Spain to be allowed to act in my name.

I do not know which law firm you will be recommended, but I might strongly recommend the law firm we hired, Sanchez Solicitors located in Mijas. Here we have got all the help we wanted. Sandra, who has been our contact person, has answered all possible questions and that in Swedish. Being able to communicate in Swedish throughout the process has felt safely and good for us. Certainly an issue many people, maybe even you, take into account when you hesitate to buy – the thought of doing business in a foreign-language and considering all the documentation provided. But do not let this issue be an obstacle to you. It has worked beyond our expectations with this law firm. Again, to be in another country and be able to rely on others, create a good relationship and give these people the confidence to perform what they are good at was necessary for us if we were going to fulfill our dream.”

Take a look at their website: http://www.sanchezsolicitors.com/

 

Roligt och lärorikt tips till dig / Fun and educational tip for you

När jag insåg att jag ville spendera mer tid i Spanien blev jag nyfiken på att lära mig språket. Sedan två och ett halvt år tillbaka har jag varje dag ägnat en stund åt att lära mig spanska med hjälp av appen Duolingo. Det var en kollega till mig som tipsade och jag fastnade direkt. Ett smidigt sätt att lära sig språket då det alltid finns tillhands och det går att köra gratisversion eller uppdatera till en betalversion. Jag kan verkligen rekommendera detta om du tänker att du vill spendera mer tid i ett annat land. Med hjälp av detta har jag lyckats göra mig förstådd ett flertal gånger i Spanien där engelska inte är lika vanligt. Duolingo är roligt och tar bara några minuter varje dag. Ge inte upp även om det kan vara svårt i början! Du kommer bli stolt när du kan börja prata med lokalbefolkningen!

“When I realized that I wanted to spend more time in Spain, I was curious to learn the language. For two and a half years I have spent a while every day studying Spanish using the Duolingo app. It was a colleague of mine who hinted and I got stuck immediately. An easy way to learn the language as it is always available and you can run free version or update to a payment version. I really recommend this if you think you want to spend more time in another country. With this in mind, I have managed to communicate several times in Spain where English is not as common. Duolingo is fun and only takes a few minutes each day. Do not give up even if it can be difficult at first! You will be proud when you can start talking to the locals!”